Detail programu

BIKEPLAN.sk (Slovensko)

POPIS PROGRAMU

BikePlan.sk - Online poistenie bicyklov, elektrobicyklov, kolobežiek, e-kolobežiek, cyklovozíkov a poistenie zodpovednosti z prevadzky.


Parametre produktu - Poistenie BikePlan je neživotné poistenie majetku pre bicykle, e-bicykle, kolobežky, e-kolobežky alebo cyklovozíky. Ide o súbor 12 poistných rizík (krádež z objektu, krádež z voľného priestranstva, krádež z vozidla, krádež z dopravcu, lúpež, živelné pohromy, poškodenie/zničenie pádom, poškodenie/zničenie úrazom, poškodenie/zničenie dopravou, poškodenie osobných vecí, poškodenie príslušenstva a vandalizmus).  


Okrem základného poistenia si zákazník môže uzatvoriť doplnkové poistenie pre prípad jazdy na špeciálnych tratiach (bike parky, singletracky, traily, downhill, pumptracky atď.). Základné poistenie môžete rozšíriť aj o doplnkové poistenie pre účastníkov amatérskych alebo profesionálnych pretekov. 


Základné poistenie je možné rozšíriť aj o poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou predmetu poistenia pre prípad, že zákazník spôsobí škodu na majetku alebo zdraví iných osôb, a to až do výšky 400.000 €.


Cieľová skupina - majitelia bicyklov, e-bicyklov, kolobežiek, e-kolobežiek, cyklovozíkov


Poistné obdobie - 12 mesiacov, pokiaľ nie je propagačná akcia na +1 mesiac, +2 mesiace atď.


Model odmeňovania - CPS - Odmena 10% - 0-50 poistených, 12% - 51-150 poistených, 14% - 151-300 poistených, 15% - 301 a viac poistených.


Vyplácanie odmien - raz mesačne na základe správy vygenerovanej v systéme 10. dňa v mesiaci. Minimálna výška platby je 20 €.


Schvaľovanie odmien - pri online platbách (kartou, paypal, apple pay, google pay atď.) - automaticky, pri platbách prevodom - manuálne do 14 dní od vytvorenia konverzie.


Platnosť súborov cookie - 30 dní


Reklamné kreatívy - ak vám nevyhovujú rozmery, grafici vám pripravia dizajn na mieru pre vašu webovú stránku akejkoľvek veľkosti. V prípade, že máte záujem o iframe a prístup priamo do našej partnerskej sekcie... stačí nás kedykoľvek kontaktovať.


Zakázané!


Je prísne zakázané posielať nekalú reklamu (spam) prostredníctvom diskusných skupín, e-mailu, SMS, faxu alebo pošty, ako aj iných telekomunikačných prostriedkov. Partner je povinný dodržiavať zákon č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti v znení neskorších predpisov. Predovšetkým je dôležitý oddiel 7 - Šírenie obchodných oznámení, v ktorom sa uvádza (zjednodušene):


Distribúcia obchodných oznámení elektronickými prostriedkami sa môže zasielať len používateľom, ktorí s tým vopred súhlasili.


Používateľ má jasnú a zreteľnú možnosť odmietnuť súhlas s takýmto použitím svojho elektronického kontaktu jednoduchým spôsobom, bezplatne alebo na náklady odosielateľa, a to aj pri odosielaní každej jednotlivej správy, ak takéto použitie pôvodne neodmietol.


Každá takáto správa/e-mail/ponuka musí byť jasne a zreteľne označená ako obchodné oznámenie.


Žiadna takáto správa/e-mail/objednávka nesmie zakrývať alebo maskovať totožnosť odosielateľa, v mene ktorého sa komunikácia uskutočňuje.


Každá takáto správa/e-mail/vyžiadanie musí byť odoslaná s platnou adresou, na ktorú by adresát mohol priamo a účinne poslať informáciu, že si neželá naďalej dostávať obchodné informácie od odosielateľa.


Akékoľvek obchodné oznámenie (SMS, e-mail), ktoré akýmkoľvek spôsobom súvisí so spoluprácou podľa týchto Podmienok, môže Partner zasielať len s predchádzajúcim súhlasom Prevádzkovateľa a len v znení a grafickej úprave, ktoré boli vopred schválené Prevádzkovateľom.